• ร่างพระราชกำหนด การบริหาร จัดการการทำงานของคนต่างด้าว

  Published on Jun 23, 2017 11:18:58 AM
  รายละเอียด
 • ประกาศ บริษัทได้ทำการจดทะเบียนชื่อบริษัทใหม่ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559

  Published on Nov 28, 2016 3:18:13 PM
  รายละเอียด
 • กรมการจัดหางาน ! แจงเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนประเภทหรือลักษณะงาน ท้อง

  Published on Nov 11, 2016 4:08:12 PM
  แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาจ้างสามารถเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ได้ ภายใต้เงื่อนไข 5 กรณี ทั้งนี้ ยกเว้นแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่อยู่ในช่วงเวลาของการจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559 ยังไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้
  รายละเอียด